Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αίγινας την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019.

Μετά την ματαίωση της κατά την 31η Ιουλίου 2019 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8419/30-7-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση την 01η του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, που είναι τα εξής:

1.        3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
2.        Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο: ‘’Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ’’. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3.        Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
4.        Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά τροποποίηση του Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
5.        Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2019. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
6.        Συγκρότηση της ειδικής επιτροπής επιλογής παιδιών που θα φιλοξενηθούν στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας για τη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4  παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αίγινας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
7.        Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, του Δ.Λ.Τ.Α. και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2019-2020, λόγω του ότι η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός