Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Β΄ Κατανομή 2020).

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 11 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε το θέμα της "Κατανομής επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Β΄ Κατανομή 2020)".

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

1) Ενέκρινε την από 08.5.2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με την οποία εισηγείται την κατανομή προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, του ποσού των 31.852 ως εξής:2) Ενέκρινε την διάθεση πίστωσης ύψους 31.852 για τον παραπάνω σκοπό από τον ΚΑΕ 02.00.6711.01 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2020.