Πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται οι αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2021.

Α/α
Από/σης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
26 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 66/2018 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΓ51Ω68-Κ6Ν) ως προς τον αριθμό των εργατών
καθαριότητας ΥΕ και τον αριθμό των οδηγών ΔΕ οι οποίοι θα ενταχθούν
στο 24ωρης βάσης ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του
Δήμου
Εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 66/2018 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΓ51Ω68-Κ6Ν) ως προς τον αριθμό
των εργατών καθαριότητας ΥΕ και τον αριθμό των οδηγών ΔΕ οι
οποίοι θα ενταχθούν στο 24ωρης βάσης ωράριο λειτουργίας της
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου
27 Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών
μονάδων (Α΄ Κατανομή έτους 2021)
Κατανεμήθηκε η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ ύψους 31.852,15€
στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.
28 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για σύσταση επιτροπής του άρθρου 3
της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3088/24.07.2020)
Ορίσθηκε εκπρόσωπος του Δήμου στην υπό σύσταση επιτροπή
του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄
3088/24.07.2020)
29 Περί έγκρισης του πρακτικού κλήρωσης για την επιλογή δύο Δημοτικών
Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην
επιτροπή διενέργειας, κατά το έτος 2021, διαγωνισμών δια την
εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο
(άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κου
Δημάρχου για τη συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του
Συγκροτήθηκε η εν θέματι επιτροπή του Δήμου αποτελούμενη από
τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και από δύο Δημοτικούς Συμβούλους ως
τακτικά μέλη, μετά των αναπληρωματικών τους, οι οποίοι προέκυψαν
κατόπιν κλήρωσης

30 Διατύπωση απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την
οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
(Π.Ο.Α.Υ.), στην περιοχή των Διαπορίων Νήσων Σαρωνικού κόλπου,
Σαλαμίνος και της ευρύτερης Περιοχής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, με Φορέα την ‘’Φορέας
Διαχείρισης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
Διαπορίων Νήσων Σαρωνικού Κόλπου, Σαλαμίνος και της Ευρύτερης
Περιοχής Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία’’ με διακριτικό τίτλο ‘’Π.Ο.Α.Υ.
Διαπορίων Νήσων, Σαλαμίνος και Ευρύτερης Περιοχής Ι.Κ.Ε.’’>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε αρνητική γνώμη επί της εν
θέματι Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
31 Περί συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., Πολιτισμός, Παιδεία,
Περιβάλλον Ο.Τ.Α Α.Μ.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο SDG 17 GREECE
Δεν εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στο Πανελλήνιο Δίκτυο για
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., Πολιτισμός,
Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α Α.Μ.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο SDG 17
GREECE
32 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής αρμόδιας για την
διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή
αντικειμένων άνευ αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199
παρ. 6 του ΔΚΚ
Συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή η οποία θα είναι αρμόδια για την
διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 199 παρ. 6 του ΔΚΚ
33 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής οχημάτων του Δήμου μετά την
ολοκλήρωση οποιασδήποτε μορφής διαγωνιστικής διαδικασίας για το
έτος 2021
Συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους
του Δήμου για την παραλαβή νεοαποκτηθέντων οχημάτων
34 Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την
κατασκευή πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Γυμναστηρίου και
Καποδιστρίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε θετική γνώμη για την κατασκευή
πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Γυμναστηρίου και
Καποδιστρίου στην πόλη της Αίγινας
Αίγινα, 19 Μαρτίου 2021
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στυλιανός Θεριανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png