Αποφάσεις συνεδρίασης 8 Ιουνίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. Δ/ΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Στον οποίο εμφαίνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τo Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας κατά την
Συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2007

 

Τίτλος θέματος που συζητήθηκε

Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως78

Επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου Θεοδοσίου Σακκιώτη σχετικά με την αύξηση των ναύλων στα δρομολόγια πλοίων Αίγινας Πειραιά.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (18 έναντι 1) η συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τον κ. Δήμαρχο , ως επικεφαλής, τους αρχηγούς των Δημοτικών Παρατάξεων του Συμβουλίου , εκπροσώπου του ΣΕΑΣΑ, εκπροσώπων επαγγελματικών σωματείων και συλλόγων Αίγινας και ενδεχομένως με συμμετοχή εκπροσώπων λοιπών φορέων της Αίγινας που θα καλούνται κατά την κρίση της επιτροπής αν θεωρεί ως απαραίτητη τη συμμετοχή τους σε κάποιο στάδιο των εργασιών της.
Η επιτροπή αφού λάβει υπόψη της όλες τις προτάσεις και απόψεις που εκτέθησαν, δηλαδή είτε αν πρέπει να γίνει ημερίδα, είτε οτιδήποτε άλλο ή ενδεχόμενα και κάποια μελέτη , μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια που θα κρίνει απαραίτητη για την επίλυση του προβλήματος.

 

 

79

Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που θα αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου Περίθαλψης ΄Αγριων Πουλιών στην Αίγινα , ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ., έγκριση κάλυψης συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας και διατύπωση τυχόν προτάσεων και παρατηρήσεων επί του προτεινόμενου, από τη Νομαρχία Πειραιά, σχεδίου καταστατικού λειτουργίας του φορέα και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή του ποσού συμμετοχής του Δήμου.

Εγκρίθηκε α) ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που θα αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου Περίθαλψης ΄Αγριων Πουλιών στην Αίγινα ,η έγκριση κάλυψης συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας με το ποσόν των 1.000,00 ευρώ, το προτεινόμενο από τη Νομαρχία Πειραιά σχέδιο καταστατικού λειτουργίας του φορέα και η αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή του ποσού συμμετοχής του Δήμου και β) κατά πλειοψηφία (18 έναντι 1) ο ορισμός ως εκπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. της εταιρείας των Γρηγορίου Μαλτέζου (τακτικό μέλος) και Δανάης Πέππα-Σήμαν (αναπληρωματικό μέλος).

 

 

80

Αποδοχή επιχορήγησης 49.925,00 ΕΥΡΩ το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΔΑ προς τον Δήμο για την κάλυψη δράσεων ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2007 για την εγγραφή του ανωτέρω ποσού και καθορισμός σκοπών διάθεσης του.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της επιχορήγησης, η εγγραφή της στον προϋπολογισμό και η διάθεσή της α) για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 13 υπαλλήλων διάρκειας δίμηνης σύμβασης (42.925,00 €) και β) για αποψιλώσεις παρά τις οδούς Δήμου Αίγινας (7.000,00 €).

 

 

81

Αποδοχή επιχορήγησης 31.952,00 ΕΥΡΩ το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΔΑ προς τον Δήμο για την κάλυψη δράσεων ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2007 για την εγγραφή του ανωτέρω ποσού και καθορισμός σκοπών διάθεσης του.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της επιχορήγησης , η εγγραφή της στον προϋπολογισμό και η διάθεσή της α) για αγορά μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος για την μεταφορά εργαλείων –εφοδίων Πολιτικής προστασίας (14.000,00 €) , β) αποψιλλώσεις παρά τις οδούς Δημοτικών Διαμερισμάτων (10.000,00€) , γ) επισκευή-συντήρηση Δημοτικών δρόμων (5.952,00 €) και δ) επισκευή πυροσβεστικών κρουνών (2.000,00 €).

 

 

82

Αποδοχή ποσού 231.564,00 € το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. προς τον Δήμο για την εκτέλεση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2007 για την εγγραφή της ανωτέρω πίστωσης και διάθεση αυτής για το συγκεκριμένο έργο .

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της επιχορήγησης , η εγγραφή της στον προϋπολογισμό και η διάθεσή της για το συγκεκριμένο έργο

 

 

83

Αποδοχή ποσού 85.872,59 € το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΔΑ προς τον Δήμο για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ , έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2007 για την εγγραφή της ανωτέρω πίστωσης και διάθεση αυτής για το συγκεκριμένο έργο

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της επιχορήγησης , η εγγραφή της στον προϋπολογισμό και η διάθεσή της για το συγκεκριμένο έργο


84

΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2007.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (16 υπέρ έναντι 2 κατά) η προτεινόμενη από τις οικονομικές υπηρεσίες αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

 

85

Εγκριση πρόσληψης ενός μονίμου ηλεκτρολόγου ειδικότητας εναέριων δικτύων για τις ανάγκες του Δημοτικού φωτισμού.


Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόσληψη του προτεινόμενου ηλεκτρολόγου.

 

 

86

Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την εκλογή συμβούλων διαχείρισης του έργου με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (INTERREG III B ARCHIMED) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Κουκούλη για την ανάπτυξη και λειτουργία του προγράμματος σε όλες τις φάσεις αυτού συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του Τεχνικού του Δελτίου και του περιεχομένου του έργου στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος.

Ορίστηκαν ομόφωνα ως τακτικά μέλη της επιτροπής ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κουκούλης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Τσατήρης και η υπάλληλος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγγέλα Ταλέβη με ανπληρωτή τον υπάλληλο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ιωάννη Μαργαρώνη .

 

87

Αίτηση OLENA KHARAMAN για επιστροφή ποσού 147,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στο Δήμο για παράβολο άρθρου 92 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 (αλλοδαποί) το οποίο θα έπρεπε να πληρωθεί στην Δ.Ο.Υ.

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιστροφή του ποσού.

 

88

Εγγραφή του Δήμου για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ και Νομικών του Προσώπων «ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ - ΔήμοςΝΕΤ»

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εγγραφή του Δήμου αντί του ετήσιου ποσού των 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

 

89

 

Εγκριση της αποφάσεως του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά τον απολογισμό του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2006.-

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός

 

90

Εγκριση αποφάσεως του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2007.

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός

 

91

Εγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2007.

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός

 

92

Εγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2007.

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός

 

93

Εγκριση αποφάσεως του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2007

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός


Αίγινα 11 Ιουνίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Ιωάννης Πούντος

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png