Κατεπείγουσα Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2023.

«Κατεπείγουσα Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023)»

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 12η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα εξής θέματα:

1. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για το 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Περί προσδιορισμού του τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Περί καθορισμού συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Περί καθορισμού του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Περί καθορισμού του τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος του Δήμου συλλογής βοθρολυμάτων για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ» του Δήμου Αίγινας, συμβατικού ποσού 58.215,98€ πλέον Φ.Π.Α. 24% αναδόχου εταιρείας «ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
11. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
12. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Τεχνικού του Προγράμματος έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ
13. Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου ευρισκόμενου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας, έμπροσθεν του διατηρητέου κτηρίου Βογιατζή. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
14. Περί έγκρισης παραχώρησης θέσης προσωρινής στάθμευσης για τις ανάγκες του φαρμακείου στην Αγ. Μαρίνα της Δ.Κ. Μεσαγρού. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
15. Περί απαλλαγής προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
16. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς τα θέματα είναι στην πλειονότητά τους ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας ενόψει της έναρξης του νέου οικονομικού έτους. Τα τελευταία θέματα συνδέονται με την ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση εύλογων αιτημάτων πολιτών μετά την διαπίστωση λαθών στις οφειλές τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Πτερούδης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png