Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 16ης Μαΐου 2012.

Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου.
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 16η του μηνός Μαΐου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1.  ΄Εγκριση σύναψης σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για ρύθμιση παλαιών οφειλών συνολικού ποσού 2.800.264,04 € το οποίο αναλύεται ως εξής:

Οφειλές από τιμολόγιο ενίσχυσης (υδροληψία)  2.779.822,73  €

Οφειλές από επισκευές   20.441,31  €

Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης ρύθμισης.

2.  Διόρθωση του άρθρου 15 της υπ. αριθ. 117/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με θέμα: «Τροποποίηση – νέα Κωδικοποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας».

3.  ΄Εγκριση σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της.

4.  Περί έγκρισης της υπ. αριθ. 35/2012 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου της Κ.Ε.Δ.Α. η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το οικον. έτος 2012.

5.   Περί έγκρισης εκμίσθωσης σε ιδιώτη του δικαιώματος εκμετάλλευσης τμήματος πλάζ στη θέση ΚΟΛΩΝΑ Νήσου Αίγινας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.

6.  Εγκριση εκμίσθωσης του υπ. αριθ. 6 Δημοτικού Καταστήματος ιχθυαγοράς στην πόλη της Αίγινας και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διακήρυξης της απαιτούμενης δημοπρασίας.

7.  Περί εξέτασης αίτησης ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για χορήγηση άδειας εκσκαφής –τομής σε πεζοδρόμια και οδοστρώματα και άδειας εργασιών (πρόσβασης/διέλευσης) για την κατασκευή ευρυζωνικών υποδομών και εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών για την σύνδεση της Αγίας Μαρίνας στην Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού.

8.  Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Κοιμητηρίων και ορισμός Προέδρου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας.

9.   Περί αποδοχής παραίτησης και αντικατάστασης του κ. Στυλιανού Μπέση από αναπληρωματικό μέλος στο Διοικ. Σ/λιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

10.   Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας (Δ.Α.Ο.Α.) και εκλογή νέου Αντιπροέδρου.

11.   Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Οικονόμου από τακτικό μέλος του Διοικ. Σ/λιου του ΝΠΔΔ του Δήμου με τον τίτλο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, στο οποίο είχε ορισθεί προτεινόμενος ως μέλος της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

12.   Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Οικονόμου από τακτικό μέλος του Διοικ. Σ/λιου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.), στο οποίο είχε ορισθεί προτεινόμενος ως μέλος της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

13.   Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Οικονόμου από τακτικό μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας  στον Δήμο Αίγινας, στο οποίο είχε ορισθεί προτεινόμενος ως μέλος της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμού νέου Προέδρου του.

14.   Αίτημα του υδρολήπτη του Δήμου κ. Χαράλαμπου Ευστρατιάδη (αριθ. διαδρ. 3063200 Δήμου Αίγινας) για την διόρθωση χρεώσεως του στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου, λόγω λάθους μέτρησης.

15.   Διόρθωση χρεώσεως, επ΄ ονόματι της κας Μαριωρής Στάθη, στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου περί ¨τελών καθαριότητας και φωτισμού Α΄ έτους 2012 (οφειλές από ανακριβή δήλωση Τ.Μ.)¨, επειδή διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα κτίσματα είναι πεπαλαιωμένα μη κατοικήσιμα και μη ηλεκτροδοτούμενα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png