Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 12ης Δεκεμβρίου 2019.


Συνεδρίασε σήμερα το πρωί ή Οικονομική Επιτροπή του δήμου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

1. Έγκριση της από 3/12/2014 μηνύσεως του αντιδημάρχου ύδρευσης κου Αντωνίου Μούρτζη κατά του ---------------- και δήλωση υποστήριξης κατηγορίας στη δικηγόρο του Δήμου Αλεξάνδρα Τσάμη, είτε στη Γραμματεία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά είτε και συμπληρωματικά ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά την 17/12/2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο και να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου Αίγινας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
2. Εντολή ασκήσεως ή μη ανακοπής κατά του ---------------- και κατά της αρξαμένης αναγκαστικής εκτελέσεως ερειδομένης στην υπ’ αριθμ. 1584/2013 αποφάσεως του Στ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την "Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων των 1100 lit" προϋπολογισμού: 26.987,50 € (πλέον Φ.Π.Α.).
4. Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας" προϋπολογισμού: 173.387,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 80268/2019. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 12215/02-10-2019 και με ΑΔΑΜ: 19PROC005647831 2019-10-03 διακήρυξη.

Επίσης, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν δύο θέματα εκτός ημερησίας: η έγκριση των εξόδων για την 52η εθελοντική αιμοδοσία του δήμου Αίγινας και η έγκριση για το πρακτικό της κλήρωσης, που αφορά το έργο ελέγχου απωλειών μέσω τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης.