Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, για το κληροδότημα Σπύρου Αλυφαντή (Ράκειο), για την οικονομική ενίσχυση αγοριών και κοριτσιών, που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα.

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 02-12-2019 λαμβάνοντας υπόψιν τη διαθήκη του Σπυρίδωνος Παναγ. Αλυφαντή και το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν. 4182/2013 αποφάσισε ομόφωνα (αρ. απόφασης 12/2019) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος Ράκειο (Σπύρου Αλυφαντή) για το έτος 2020 ως εξής :
• θα ενισχυθούν οικονομικά αγόρια και κορίτσια που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού έτους 2020 θα διατεθεί το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν σε προπτυχιακούς φοιτητές.
• Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Κληροδότημα Ράκειο) – Οινώνης 3 Τ.Κ 18010 Αίγινα τα εξής δικαιολογητικά:
1. – Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων εγγράφων.
2. – Πρόσφατο Πιστοποιητικό σπουδών όπου θα αναφέρεται και το έτος φοίτησης
3. – Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 09-01-2020 έως και την Παρασκευή 17-01-2020
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο 2297320066
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής