Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 22 – Μαΐου – 2020, και ώρα 10:00΄ π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων των 1100 lit και Μεταλικιών Επιστυλίων Κάδων ” προϋπολογισμού : 59.302,50 € (πλέον Φ.Π.Α.).
2. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης με τίτλο “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Δήμου Αίγινας & του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δυο ετών, προϋπολογισμού: 262.581,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού προμήθειας.
3. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας λόγω των εκτάκτων αναγκών του κορωνοιού COVID 19 σύμφωνα με το αρθ. 24 της απο 14-03-2020 Π.Ν.Π (Φ.Ε.Κ. 64/τ. Α΄/14-03-2020).
4. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης.
5. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής.
6. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία καταμετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
7. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεως υδροληπτών για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω απόκλισης υδρομέτρου.
8. ΘΕΜΑ. Εγκριση διαγραφής από χρηματικό κατάλογο 802/2019 για την εκ παραδρομής χρέωση οφειλής η οποία είχε ήδη εξοφληθεί.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος