Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 30 Μαΐου 2020.


Συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας. Η συνεδρίαση έγινε διά ζώσης στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:


  • Έγκριση Μελέτης με τίτλο για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας Εκτιμώμενης αξίας 80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) CPV : 71320000-7, και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης.
  • Παροχή εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση μη εφέσεως κατά του ------------------ και της υπ αριθμ -------------- απόφασης του 3ου Τριμελούς Τμήματος
  • του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
  • Παροχή εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για την Προσφυγή – Αίτηση Συμβιβασμού της ---------------------.
  • Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2020”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.056.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 733.440,00 €, δαπάνη με ΦΠΑ 24%: 3.789.440,00 €), ύστερα από την απόφαση 64/2020 της Ο.Ε για απευθείας ανάθεση, ύστερα από ΆΓΟΝΟ ηλεκτρονικο διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341απο 06-04-2020.
Συζητήθηκαν επίσης και προημερησίας θέματα.