Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. για να συνεδριάσει η Ο.Ε. και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2012.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος