Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28ης Ιουλίου 2020.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αίγινας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:


  • Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ για το έτος 2020 – 2021 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες).
  • Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2020 – 2021 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες).
  • Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας "Προσβάσιμη Αίγινα" προϋπολογισμού: 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).
  • Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 48/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας για την έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ. Αίγινας οικονομικού έτους 2020.
  • Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου.
  • Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτου δημότη μας με αναπηρία.