Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 10ης Νοεμβρίου 2020.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Στα videos μπορείτε να δείτε την συνεδρίαση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:


1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτους 2020.
2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 76/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά τη 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2020 .
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 77/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την 1η αναμόρφωση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης για το έτος 2020.
5. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια & τοποθέτηση καθιστικά παγκάκια δημοσίων χώρων για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και ειδικότερα για τον εξοπλισμό κοινοχρήστων χώρων”, εκτιμώμενης αξίας 40.252,00 € (πλέον 9.660,48 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 49.912,048 € με CPV : 39110000-6.
6. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ”, εκτιμώμενης αξίας 26.604,00 € (πλέον 6.384,96 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 32.988,96 € CPV : 38411000-9.
7. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( Προμήθεια Αδρανών Άλικων και Ασφαλτομίγματος για την συντήρηση φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας) ”, εκτιμώμενης αξίας 47.574,80 € (πλέον 11.417,95 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 58.992,75 € CPV : 44113620-7 και 4411000-1.
8. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Αναβάθμιση Ελευθέρων Χωρών Παιδικών χαρών νήσου Αίγινας”, εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € (πλέον 14.400,00 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 74.400,00 € CPV : 45112723-9
9. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “ Προμήθεια Αδρανών και λοιπών υλικών για την Αναβάθμιση Παιδικών χαρών νήσου Αίγινας”, εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € (πλέον 14.400,00 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 74.400,00 € CPV : 14212200-2, 37535200-9.
10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικο διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστ. αριθ. 91725/2020 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας Εκτιμώμενης αξίας 80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) CPV : 71320000-7
11. Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ αριθ. ----------- αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.