Άγονος ο διαγωνισμός για την προμήθεια δύο κλειστών φορτηγών για την υπηρεσία καθαριότητας και τον ηλεκτροφωτισμό.

 
Άγονος αναδείχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια δύο κλειστών φορτηγών τύπου van, για την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2021, συζητήθηκε η έγκριση του σχετικού πρακτικού, που συντάχθηκε για τον διαγωνισμό, το ύψος της προμήθειας του οποίου ανέρχεται στις 42.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής, ο διαγωνισμός για τα δύο κλειστά φορτηγά, που έγινε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, αναδείχθηκε ως άγονος αφού δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικά καμία προσφορά.
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν, ότι εγκρίνουν το πρακτικό και την ανάδειξη του διαγωνισμού ως άγονου, αφού δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, καθώς και την συνέχιση και επανάληψη του  διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
 
Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 13 Οκτωβρίου 2020 εγκρίθηκε η μελέτη και η σύνταξη των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.