Η απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής για την εκτέλεση του σκοπού του κληροδοτήματος Ταρσίτσας Θωμαΐδου για το έτος 2021.


Για το κληροδότημα της Ταρσίτσας Θωμαΐδου, σε διά περιφοράς συνεδρίαση που έγινε στις 29 Ιανουαρίου 2021, η Διαχειριστική Επιτροπή μετά από την εισήγηση του προέδρου της κ. Γιάννη Ζορμπά, σχετικά για την εκτέλεση του σκοπού του κληροδοτήματος για το έτος 2021, δηλαδή οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα, σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης αποφάσισε ομόφωνα: 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Α) Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση του σκοπού του Κληροδοτήματος Ταρσίτσας Θωμαΐδου για το έτος 2021, που είναι η οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο ενός ή και περισσότερων απόρων κοριτσιών καταγόμενων από την Αίγινα.
Β) Θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, δέκα (10) κορίτσια με το ποσό των 5.000,00 ευρώ το καθένα
Γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα της ενδιαφερόμενης θα πρέπει να είναι μέχρι 6.000 ευρώ.
Δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα της ενδιαφερόμενης θα πρέπει να είναι μέχρι 12.000 ευρώ. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά 1.000,00€.
Ε) Η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 130.000,00€ . Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά 15.000,00€
ΣΤ) Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας από 16 έως 45 ετών. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση περισσότερα του ενός κοριτσιού από την ίδια οικογένεια.
Ζ) Σε περίπτωση που κάποια ενδιαφερόμενη κληρωθεί από άλλο Κληροδότημα στο οποίο έχει υποβάλλει αίτηση επίσης, δεν χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση του συγκεκριμένου Κληροδοτήματος.
Η) Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.
Θ) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των αιτήσεων είναι:

1. Αίτηση (διανέμεται από το γραφείο Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας)
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία της και ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους.
4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2019 της ενδιαφερόμενης (εφόσον υποβάλλει)
6. Φωτοαντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2019
7. Φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2019 μόνο σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά το ποσό των 8.640,00 ή συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας ξεπερνά τις 120.000,00€.
8. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2020 ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας (ενδιαφερόμενης και γονέων) Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία θα υποβάλλει μηδενικό εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν σαν οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια της ενδιαφερόμενης προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση. Όσον αφορά τη συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας θα λαμβάνεται υπόψιν η συνολική αξία των ακινήτων της ενδιαφερόμενης και του γονέα που έχει την επιμέλεια.

Ι) Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί Πρόσκληση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις η οποία θα τοιχοκολληθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, των Δημοτικών Κοινοτήτων Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας και των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Επίσης, θα σταλεί σε όλους του Ιερούς Ναούς προκειμένου να διαβαστεί από τους Εφημέριους στη Θεία Λειτουργία και θα δημοσιευτεί στον Τοπικό Τύπο (ηλεκτρονικό ή και έντυπο) ενώ και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
ΙΙ)Η εκλογή των κοριτσιών θα γίνει από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος κατόπιν συνεδρίασης και αν η εκλογή αυτών συμπέσει με την εκλογή περισσότερων των δέκα κοριτσιών, τότε θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση.Τα αποτελέσματα της εκλογής ή κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας και στο πίνακα ανακοινώσεων τουΔημοτικού Καταστήματος για τυχόν υποβολή ένστασης από τις ενδιαφερόμενες εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση.