Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 4ης Μαρτίου 2021.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.  Στο video μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν: Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ αριθμό 36/8.2.2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι (73/5.01.2021)  ΙΙ (1304/01.02.2021) της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Αίγινας για τον διαγωνισμό "Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών» κατά το σκέλος εκείνο με το οποίο ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.