Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου οχήματος 22 κυβικών μέτρων, συνολικού προϋπολογισμού 224.000 ευρώ.


Ένα σημαντικό όχημα για την αποκομιδή των απορριμάτων θα προμηθευτεί η Υπηρεσία Καθαριότητας, καθώς στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 9 Μαρτίου, εγκρίθηκε το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας ενός Απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 22 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων, συνολικού προϋπολογισμού 224.192 ευρώ. Επίσης, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την κατακύρωση της προμήθειας στον οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια θα γίνει με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" με πρόσκληση από 14 Απριλίου 2019. Η αποσφράγιση κατά το πρώτο πρακτικό (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) έγινε από την αρμόδια επιτροπή στο δημαρχείο του Δήμου Αίγινας στις 25 Ιανουαρίου 2021. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους.

Η συνεδρίαση της επιτροπής για το δεύτερο πρακτικό έγινε στις 1 Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου να αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον, με αριθμό 100492/2020
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Στο διαγωνισμό συμμετείχε μία εταιρία.

Στην συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή είχε εγκρίνει ομόφωνα τα πρακτικά και την ανάδειξη της μίας εταιρίας που συμμετείχε στο διαγωνισμό ως προσωρινό ανάδοχο, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι μοναδική.

Η προμήθεια του συγκεκριμένου οχήματος είναι πολύ σημαντική για την Υπηρεσία Καθαριότητας, λόγω του μεγέθους του και των δυνατοτήτων που έχει στην αποκομιδή, αλλά και στην μεταφορά των απορριμάτων στην Φυλή και το Σχιστό, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Πτερούδης.