Αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι για τη προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων αξίας 358.000 ευρώ.


Ομόφωνα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή, στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 1 Μαρτίου, την έγκριση των πρακτικών 1 και 2 και την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων για τη προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων εκτιμώμενης αξίας 358.714 ευρώ. Πρόκειται για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια "Υλικών ύδρευσης έτους 2020".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2020 και αφορούσε στην προμήθεια 130 διαφορετικών ειδών υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων. Τα υλικά ύδρευσης θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση και την επέκταση του δικτύου ύδρευσης, καθώς και την αποκατάσταση βλαβών. Τα υδρόμετρα θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες τοποθέτησης νέων και αντικατάστασης παλαιών ή κατεστραμμένων υδρομετρητών στις παροχές νερού των καταναλωτών του Δήμου και των Τοπικών Διαμερισμάτων, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στην σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας. Η εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει πιστώσεις του οικονομικού έτους 2020.