Ο προγραμματισμός προσλήψεων του Δήμου Αίγινας για τα έτη 2022 - 2025. Οι θέσεις και τα προσόντα για τις προσλήψεις του 2021.


Τρεις είναι οι θέσεις τακτικού προσωπικού, που έχουν εγκριθεί στο προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2021, σύμφωνα με την 42/30-9-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού του έτους 2021, βάσει των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019. Αυτή την ενημέρωση έκανε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην κατεπείγουσα συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19 Μαρτίου

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πιο συγκεκριμένα, οι εγκριθείσες θέσεις τακτικού προσωπικού, στον προγραμματισμό προσλήψεων 2021 είναι:
  • ΠΕ Οικονομολόγων μία θέση για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μία θέση για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών μία θέση για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Σύμφωνα με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που ήταν: "Έγκριση των πρόσθετων προσόντων που διατυπωθήκαν για τις θέσεις τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο ετησίου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021", η επιτροπή έπρεπε να αποφασίσει για τυχόν πρόσθετα προσόντα, όπως μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ξένη γλώσσα, άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση χειρισμού Η/Υ κ.ά.

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:


Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν ο "Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού στο Δήμο Αίγινας για τα έτη 2022–2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4590/2019 (Φ.Ε.Κ.19/τ. Α΄/07.02.2019)".

Ακολουθεί ο πίνακας με την εισήγηση του προέδρου για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού για τα έτη 2022 - 2025 με σκοπό ενίσχυση και αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας στις ακόλουθες ειδικότητες:


Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τις παραπάνω ειδικότητες και τον αριθμό θέσεων. Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Τζίτζης Φίλιππος ζήτησε να προβλεφθούν περισσότερα άτομα για την υπηρεσία Ύδρευσης.