Συγκροτήθηκε επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την υπηρεσία έκδοσης οικοδομικής άδειας για την άρση επικινδυνότητας του ΕΚΠΑΖ.


Τον Νοέμβριο του 2020 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων θα προχώρησε στην έκδοση πρόκλησης για της υπηρεσίας με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση οικοδομικής άδειας επεμβάσεων άρσης επικινδυνότητας ΕΚΠΑΖ Αίγινας". Αντικείμενο της υπηρεσίας ήταν η υποστήριξη στην έκδοση της οικοδομικής άδειας για την άρση επικινδυνότητας με επεμβάσεις ενίσχυσης- αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού κτιρίων που υφίστανται και για τις οποίες έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί η σχετική μελέτη.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την πρόσκληση ο ανάδοχος θα μεριμνούσε για την οργάνωση του σχετικού φακέλου και την υποβολή του στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. (προετοιμασία σχεδίων, ανάρτηση στην αρμόδια ηλεκτρονική πλατφόρμα κλπ). Η υπηρεσία θα μεριμνούσε για την απαραίτητη συνεργασία με τους μελετητές της εγκεκριμένης μελέτης. Επίσης, ο έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης με επικαιροποίηση του υφιστάμενου τοπογραφικού, σε σχέση με την υπάρχουσα οικοδομική άδεια και την εφαρμογή της επί του εδάφους. Προ της υποβολής του φακέλου, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την υπηρεσία για την τακτοποίησή (με ένταξη στον νόμο 4178/2013) αποκλίσεων του αποτυπώματος των κτιρίων ως προς την θέση που εμφανίζονται στο περιγεγραμμένο τοπογραφικό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας.

Συνοπτικά θα έπρεπε να διενεργηθούν τα ακόλουθα:
  •  Οργάνωση του σχετικού φακέλου και την υποβολή του στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. (προετοιμασία σχεδίων, ανάρτηση στην αρμόδια ηλεκτρονική πλατφόρμα κλπ).
  •  Έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης με επικαιροποίηση υφιστάμενου τοπογραφικού, σε σχέση με την υπάρχουσα οικοδομική άδεια και την εφαρμογή της επί του εδάφους,
  •  Τακτοποίησή (με ένταξη στον νόμο 4178/2013) αποκλίσεων του αποτυπώματος των κτιρίων ως προς την θέση που εμφανίζονται στο περιγεγραμμένο τοπογραφικό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας.
  •  Συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην έκδοση οικοδομικής άδειας.
Στις 13 Απριλίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης με θέα την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας: "Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση οικοδομικής άδειας επεμβάσεων άρσης επικινδυνότητας ΕΚΠΑΖ Αίγινας" προυπολογισμού 7.764 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.