Εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας της σύμβασης, για τον Τεχνικό Σύμβουλο του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.


Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής που έγινε με τηλεδιάσκεψη στις 11 Μαΐου, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας μέχρι μέχρι 30-09-2021 για την σύμβαση της Υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας.Υπενθυμίζεται ότι ο Τεχνικός Σύμβουλος είναι το Υποέργο ΙΙ της Πράξης για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού και κατά την παρούσα φάση ο ρόλος του είναι η παρακολούθηση των εργασιών του έργου. Επίσης, υπενθυμίζεται, ότι με την απόφαση 2673/15-12-2020 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, είχε εγκριθεί η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού μέχρι την 30-09-2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τι αναφέρει το έγγραφο της απόφασης:

Σύμφωνα με την παρ. 3.7 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων "Η συνολική προθεσμία για τηv περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες από τηv υπογραφή του συμφωνητικού. Καταρχήν η προθεσμία τωv δεκαοκτώ μηvώv είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης και δεv περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεv ευθύνεται ο Ανάδοχος καθώς και τα χρονιά διαστήματα που μεσολαβούν από τηv ολοκλήρωση σταδίου εργασιών μέχρι τηv λήψη νέας εντολής (ως ορίζεται κατωτέρω) για επόμενο στάδιο. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά τηv υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης τωv προθεσμιών της σύμβασης.

Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου θα καλύψει τοv χρόνο για τηv κατασκευή του έργου μέχρι τηv έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών. Η αρμόδια Υπηρεσία, θα δίδει
εντολές συνέχισης τωv εργασιών στοv Τεχνικό Σύμβουλο, για τα επόμενα στάδια υποστήριξης, ή θα διακόπτει τις εργασίες του έως ότου αποκατασταθεί η ομαλή εκτέλεση του έργου.

Τελευταία εντολή θα δοθεί για τηv υποστήριξη του Τεχνικού Συμβούλου κατά τις δοκιμές ολοκλήρωσης τωv έργωv μέχρι τηv βεβαίωση περάτωσης εργασιών (εvδεικτικά 384 ανθρωποημέρες) Τα καθήκοντα του ΤΣ ολοκληρώνονται μετά τηv επιτυχή ολοκλήρωση τωv Δοκιμών Ολοκλήρωσης και τηv έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών. Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή του έργου της κατασκευής, όπως αναλύθηκε και προηγουμένως, επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Η έκπτωση του αναδόχου του έργου της κατασκευής, επιφέρει διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά τηv ανάθεση του έργου της κατασκευής σε νέο Ανάδοχο".

2. Σύμφωνα με την παρ. 5 του Ν4412/2016 "Στις συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι προθεσμίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης".
3. Δεν μεταβάλλεται ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου.
4. Με την με αρ. 2673/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ" μέχρι την 30-09-2021.
5. Η αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης του θέματος, που λήγει στις 23/05/2021 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 21/04/2021 (άρθρο 184, παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
6. Η καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, και εκ ως τούτου, δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3 του
Ν. 4412/2016.
7. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της παράτασης της λήξης της σύμβασης "υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για το έργο "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ" , αναδόχου ένωσης νομικών προσώπων "Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. - Marnet A.T.E. - Ρογκαν και Συνεργάτες Α.Ε." μέχρι 30-09-2021, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την ψηφοφορία, με την εξής τοποθέτηση: "Στην απόφαση για τη δημοπράτηση της υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου είχαμε ψηφίσει λευκό. Η ζητούμενη παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς ακολουθεί τις παρατάσεις που δίνονται στο έργο. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα ιδιωτικοποίησης της επίβλεψης δημόσιων έργων. Οπότε, απέχουμε από τη συζήτηση και ψηφοφορία του υπόψη θέματος".