Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε 26 Απριλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πίνακας στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 17η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 26 Απριλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Από
φα
σης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
88/21 1ο ΘΕΗΔ. Κατακύρωση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής
δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης
από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη θέση Αιγινήτισσα της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.
Εγκρίνεται ομόφωνα η έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης, της
φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του
δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη θέση
Αιγινήτισσα της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.
89/21 2ο ΘΕΗΔ. Κατακύρωση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής
δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του δικαιώματος
εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού πλαζ στη θέση Λουτρά
Σουβάλας της Δ.Κ Βαθέως Αίγινας.
Εγκρίνεται ομόφωνα η έγκριση του πρακτικού της φανερής
πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του
δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού πλαζ στη
θέση Λουτρά Σουβάλας της Δ.Κ Βαθέως Αίγινας.
90/21 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η Αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2021
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021

91/21 Αποδοχή της Δ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .
Εγκρίνεται ομόφωνα η Αποδοχή της Δ’ κατανομής έτους 2021 από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών τους .
92/21 Αποδοχή της 1ης, 2ης, και 3ης κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων τους .
Εγκρίνεται ομόφωνα η Αποδοχή της 1ης, 2ης, και 3ης κατανομής έτους 2021
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .
93/21 Μείωση τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε πληττόμενες λόγω της
πανδημίας Covid-19 επιχειρήσεις .
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία και εισηγείται στο Δ.Σ η Μείωση τέλους
χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε πληττόμενες λόγω της πανδημίας Covid-19
επιχειρήσεις .
94/21 Επικαιροποίηση της απόφασης Ο.Ε 91/2020 σκέλος Α, με θέμα “Ανάθεση στον
Δικηγόρο κ. Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα για την άσκηση αγωγής και
ασφαλιστικών μέτρων κατά των εταιρειών α) Energa Power Trading Α. Ε.
Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας, β) Κεντωρ Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής
Ενεργείας Α. Ε., γ) Νέα Εφαρμογή Α. Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής
Ενέργειας και του Αριστείδη Φλώρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών”.
Εγκρίνεται ομόφωνα η Επικαιροποίηση της απόφασης Ο.Ε 91/2020 σκέλος
Α, με θέμα “Ανάθεση στον Δικηγόρο κ. Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα για την
άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων κατά των εταιρειών α) Energa
Power Trading Α. Ε. Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας, β) Κεντωρ
Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενεργείας Α. Ε., γ) Νέα Εφαρμογή Α. Ε.
Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Αριστείδη Φλώρου
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών”.