Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε 14 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πίνακας στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 18η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 14 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Από
φα
σης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
95/21 1ο ΘΕΗΔ. Επικαιροποίηση της απόφασης Ο.Ε 191/2020, με θέμα “Περί
εκπροσώπησης του Δήμου Αίγινας ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού τμήματος),
δυνάμει της από 26-8-2020 υπ. Αριθ. Πιν 463/2020 κλήσης.”
Εγκρίνεται ομόφωνα η επικαιροποίηση της απόφασης Ο.Ε 191/2020, με θέμα
“Περί εκπροσώπησης του Δήμου Αίγινας ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού
τμήματος), δυνάμει της από 26-8-2020 υπ. Αριθ. Πιν 463/2020 κλήσης.”
96/21 2ο ΘΕΗΔ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 34/2021 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά
τη 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2021.
Εγκρίνεται ομόφωνα η έυπ’ αρ. 34/2021 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά τη 2η
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2021.
97/21 3ο ΘΕΗΔ. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον έλεγχο διακρίβωσης σωστής
λειτουργίας υδρομετρητή και πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού 68,20 € προς την
ΕΥΔΑΠ .
Εγκρίνεται ομόφωνα η εκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον έλεγχο
διακρίβωσης σωστής λειτουργίας υδρομετρητή και πληρωμή δαπάνης συνολικού
ποσού 68,20 € προς την ΕΥΔΑΠ .

98/21 Περί έγκρισης πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικο διαγωνισμό μέσω
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104853/2020, για την επιλογή
αναδόχου της Προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ ” προϋπολογισμού :
192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).
Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτιαν που συντάχθηκαν, από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικο
διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104853/2020,
για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ ”
προϋπολογισμού : 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).
99/21 Αποδοχή της Ε’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .
Εγκρίνεται ομόφωνα η Αποδοχή της Ε’ κατανομής έτους 2021 από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών τους .
100/21 Αποδοχή της κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Εγκρίνεται ομόφωναη η Αποδοχή της κατανομής έτους 2021 από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
101/21 Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 25/2021 απόφασης του Δ. Σ. του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά την Λήψη απόφασης περί έγκρισης
απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Δ.Λ.Τ. Αίγινας
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υπ’ αρ. 25/2021 απόφασης του Δ. Σ. του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά την Λήψη απόφασης περί
έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Δ.Λ.Τ. Αίγινας
102/21 Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου
Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 5831/06-05-2021 για την διενέργεια έκτακτης
εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την Πέμπτη 03 - Ιουνίου – 2021.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εξειδικευμένη πίστωση, σχετική εισηγητική
επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 5831/06-05-2021 για την
διενέργεια έκτακτης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την Πέμπτη 03 -
Ιουνίου – 2021.

103/21 Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου
Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 5966/10-05-2021 .
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εξειδικευμένη πίστωση, σχετική εισηγητική
επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 5966/10-05-2021 .
104/21 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών για το έτος
2021.
Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών
αναγκών για το έτος 2021.