Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε 18 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πίνακας στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 19η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 18 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Από
φα
σης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
105/21 1ο. ΘΕΗΔ. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου για την παροχή υπηρεσίας
που αφορά την «Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία
για το έτος 2021» (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016).
Ομόφωνα εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου για την
παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο
Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021» (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016).
106/21 Εγκριση απόφασης Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας με αριθ.
39.2021, αναφορικά με την έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του
Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2021.
Κατά Πλειοψηφία εγκρίνεται η απόφαση Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Αίγινας με αριθ. 39.2021, αναφορικά με την έγκριση 1ης
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2021.
107/21 Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αίγινας ισολογισμού χρήσης 2019
Ομόφωνα εγκρίνεται η έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αίγινας ισολογισμού χρήσης 2019
108/21 Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “ Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο
Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021, προϋπολογισμού 3.056.000,00 €
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 733.440,00 €) και Γενικό Σύνολο 3.789.440,00 €.”
Κατά Πλειοψηφία εγκρίνεται η Μελέτη και η σύνταξη όρων διακήρυξης
για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “
Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος
2021, προϋπολογισμού 3.056.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 733.440,00
€) και Γενικό Σύνολο 3.789.440,00 €.”

-------- Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του
Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021.
ΑΠΟΣΎΡΕΤΑΙ.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png