Εγκρίθηκε μελέτη για τη δημιουργία "Πράσινου Σημείου" στο χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης στη Σκοτεινή, προϋπολογισμού 1.230.000 ευρώ.

img_20210609_130452.jpg

Μια ακόμη μελέτη που αφορά πρόσκληση για τη συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση που έγινε χθες 9 Ιουνίου. Η Επιτροπή ενέκρινε μελέτη για τη δημιουργία "Πράσινου Σημείου" στο χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη Σκοτεινή. Το θέμα που συζήτησαν τα μέλη της Επιτροπής ήταν: "Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ04 "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων" του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Η εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής κ. Γιάννη Ζορμπά ανέφερε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την Πρόσκληση Πρόσκληση ΑΤ04 (Αρ. Πρωτ. 18214/29-9-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης", καλεί για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης και διαδικασία άμεσης αξιολόγησης.

Στοχεύοντας στην υποβολή πρότασης από τον Δήμο Αίγινας στην ως άνω Πρόσκληση, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και με την τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία Mediascape ΕΠΕ -στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης με τον Δήμο Αίγινας- συνέταξε:
την με αριθμό 108/2021 μελέτη με τίτλο «Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων - Βασικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Αίγινας, στη θέση Σκοτεινή - Παγώνι” και συνολικό προϋπολογισμό 1.230.000,00€

Με βάση την  μελέτη, προτείνεται να υποβληθεί στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" η Πράξη με τίτλο: " Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων - Βασικό Πράσινο Σημείο Δήμου Αίγινας". Στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την αναδιαμόρφωση, αποκατάσταση και ολοκλήρωση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου στην θέση Σκοτεινή - Παγώνι και η δημιουργία Βασικού Πράσινου Σημείου με σκοπό την σωστή λειτουργία και την συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης.

Στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης του Δήμου Αίγινας στην ως άνω Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, ο Δήμος Αίγινας θα υποβάλει έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω ο κ. πρόεδρος εισηγήθηκε

  • την έγκριση της με αριθμό 108/2021 μελέτης με τίτλο "Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων - Βασικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Αίγινας, στη θέση Σκοτεινή - Παγώνι" και συνολικό προϋπολογισμό 1.230.000,00€
  • την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης Πρόσκληση ΑΤ04 (Αρ. Πρωτ. 18214/29-9-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αίγινας σε αυτήν
  • την έγκριση της υποβολής στην ως άνω Πρόσκλησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων - Βασικό Πράσινο Σημείο Δήμου Αίγινας», σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας
  • την έγκριση των εγγράφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου
  • την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.
Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί επτά παρισταμένων μελών.