Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Ιουνίου 2021.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 29 – Ιουνίου – 2021, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση της υπ. αρ. 9625/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007031276 2020-07-15) σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος Αίγινας με την Κοινοπραξία “ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ ΠΛΟΊΩΝ” για τη “Μεταφορά νερού στη Νήσο Αίγινα” .
2. Εγκριση μελέτης και συγκρότηση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια “Αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος και σιδήρου οπλισμού για το Δήμο Αίγινας” προϋπολογισμού: 57.491,60 € (πλέον Φ.Π.Α.)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος