Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε 23 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στον πίνακα εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 23η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 23 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Απόφασης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
124/2021 1ο Θ.Ε.Η.Δ: Αποδοχή επιχορήγησης προς κάλυψη δαπανών
ναυαγοσωστικής κάλυψης.
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή επιχορήγησης προς κάλυψη δαπανών
ναυαγοσωστικής κάλυψης.
125/2021 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 3η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους έτους 2021.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη
3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους έτους 2021.
126/2021 Αποδοχή της ΣΤ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή της ΣΤ’ κατανομής έτους 2021 από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών τους .
127/2021 Αποδοχή επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
προς τρίτους.
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή επιχορήγησης για την εξόφληση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
128/2021 Περί έγκρισης πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικο διαγωνισμό
μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104853/2020, για την
επιλογή αναδόχου της Προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ ”
προϋπολογισμού : 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).
Εγκρίνεται ομόφωνα η έγκρισης πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικο
διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ.
104853/2020, για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ
ΑΙΓΙΝΑ ” προϋπολογισμού : 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).
129/2021 Λήψη απόφασης για την 2η παράταση προθεσμίας που αφορά την
“Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
χάρων του Δήμου Αίγινας”
Εγκρίνεται ομόφωνα η 2η παράταση προθεσμίας που αφορά την “Προμήθεια
& Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χάρων του Δήμου
Αίγινας” .

130/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : Πρόληψη και
Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
(Επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας
στη θέση ‘ Βροχεία).
Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : Πρόληψη και Αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Επένδυση και
προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη θέση ‘
Βροχεία).
131/2021 Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε
βεβαιωτικούς κατάλογους τελών ύδρευσης.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διόρθωση χρεώσεώς σε βεβαιωτικούς
κατάλογους τελών ύδρευσης, υδροληπτών του Δήμου μετά από την εξέταση
αιτήσεων τους.