Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13 Ιουλίου 2021.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 13 – Ιουλίου – 2021, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Παράταση της αριθμ. Πρωτ. 3964/26-03-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008339432 2021-03-26) σύμβασης για την “Προμήθεια Αδρανών και λοιπών υλικών για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Αίγινας”
2. Λήψη απόφασης για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/07.08.2019).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος