Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Αίγινας στη συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 2021.

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Αίγινας κατά την 25η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 09 Ιουλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Απόφασης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
135/2021 1ο ΘΕΗΔ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας Οχήματος πλύσης
κάδων Απορριμμάτων, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Μελέτη και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη
διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας Οχήματος
πλύσης κάδων Απορριμμάτων, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ..
136/2021 2ο ΘΕΗΔ. Περί έγκρισης πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της
προμήθειας Πλαστικών κάδων Απορριμμάτων των 1100 LT, 660 LT, 50 LT και
μεταλλικών επιστύλιων κάδων, προϋπολογισμού 38.125,00 € με ΦΠΑ 24%
9.150,00 € ήτοι Γενικό Σύνολο 47.275,00 €. »
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία τα πρακτικά που συντάχθηκαν, από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της
προμήθειας Πλαστικών κάδων Απορριμμάτων των 1100 LT, 660 LT, 50 LT και
μεταλλικών επιστύλιων κάδων, προϋπολογισμού 38.125,00 € με ΦΠΑ 24%
9.150,00 € ήτοι Γενικό Σύνολο 47.275,00 €. »
137/2021 3ο. ΘΕΗΔ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 56/2021 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που
αφορά την πρώτη (1η) αναμόρφωση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της
Επιχείρησης για το έτος 2021.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υπ’ αρ. 56/2021 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την πρώτη
(1η) αναμόρφωση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης για το
έτος 2021.
138/2021 Λήψη απόφασης για τη παροχή εντολής, στη Δικηγόρο του Δήμου για την
άσκηση ή μη αναίρεσης κατά του Ν. Κ. και κατά της υπ’ αριθ.
275/2021απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά.
Εγκρίνεται ομόφωνα η παροχή εντολής, στη Δικηγόρο του Δήμου για την μη
ασκηση αναίρεσης κατά του Ν. Κ. και κατά της υπ’ αριθ. 275/2021απόφασης του
Μονομελούς Εφετείου Πειραιά..
139/2021 Λήψη απόφασης για τη παροχή εντολής, στη Δικηγόρο του Δήμου για την
άσκηση ή μη έφεσης κατά του Ν. Κ. και κατά της υπ’ αριθ. 2126/2020
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.
Εγκρίνεται ομόφωνα η παροχή εντολής, στη Δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση
έφεσης κατά του Ν. Κ. και κατά της υπ’ αριθ. 2126/2020 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

140/2021 Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης -
παράδοσης που αφορά την “Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας” .
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η 2η παράταση προθεσμίας που αφορά την
“Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χάρων του
Δήμου Αίγινας” .
141/2021 Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου
εντάλματος για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών
δημοσίου” για το έτος 2021 από μήνα Απρίλιο έως Ιούνιο 2021 .
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης
λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή “επιδόματος
παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου” για το έτος 2021 από μήνα Απρίλιο
έως Ιούνιο 2021 .
142/2021 Εγκριση πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργο με τίτλο :
Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας.
Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργο με
τίτλο : Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας.
143/2021 Εγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο :
Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες (Επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας –
Πέρδικας στη θέση Βροχεία.
Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με
τίτλο : Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται
από θεομηνίες (Επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας –
Πέρδικας στη θέση Βροχεία.