Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Αίγινας στη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2021.

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Αίγινας κατά την 26η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 13 Ιουλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Απόφασης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
144/2021 1ο ΘΕΗΔ. Αποδοχή της κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς πόρους στο Δήμο Αίγινας για την επισκευή – συντήρηση
σχολικών τους κτιρίων.
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή της κατανομής έτους 2021 από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους στο Δήμο Αίγινας για την επισκευή – συντήρηση
σχολικών τους κτιρίων.
145/2021 Παράταση της αριθμ. Πρωτ. 3964/26-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008339432
2021-03-26) σύμβασης για την “Προμήθεια Αδρανών και λοιπών υλικών για
την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δείμου Αίγινας” .
Εγκρίνεται ομόφωνα η Παράταση της αριθμ. Πρωτ. 3964/26-03-2021 (ΑΔΑΜ:
21SYMV008339432 2021-03-26) σύμβασης για την “Προμήθεια Αδρανών και
λοιπών υλικών για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δείμου Αίγινας” .
146/2021 Λήψη απόφασης για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού
προσωπικού έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.
4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/07.08.2019).
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η απόφασης για τον Ετήσιο προγραμματισμό
προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/07.08.2019)