Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 30ης Ιουλίου 2021.

2021-07-30_101923-00.jpg

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συνεδρίασε σήμερα το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας. Το Aegina Portal έλαβε την πρόσκληση της τηλεδιάσκεψης, μόλις μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Έτσι η καταγραφή της, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ξεκίνησε στις 10:15, δηλαδή με καθυστέρηση 15 λεπτών.

Ακολουθεί η πρόσκληση της συνεδρίασης και το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. Γ του ν. 4412/2016) για την Απευθείας ανάθεση της μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης του ποσού ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης του οριστικού αναδόχου του Διεθνούς Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021 με συστημικό αριθμό 134544/23-06-2021 και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης της διαδικασίας.

Η απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην συνέχεια

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί τεσσάρων παρισταμένων μελών:

1) Την Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. Γ του ν. 4412/2016) της Μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης του ποσού ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης του οριστικού αναδόχου του Διεθνούς Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021 με συστημικό αριθμό 134544/23-06-2021 και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό.
Σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. 139/2021 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά την ΄΄ Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με Υδροφόρα Πλοία, προϋπολογισμού 484.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 116.280,00 €) και Γενικό Σύνολο 600.780,00 €, λόγω του κατεπείγοντος, ανωτέρας βίας και Δημοσίου συμφέροντος, όπως προκύπτουν και στην από 29-07-2021 με αριθ. Πρωτ 10362/2021 εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή, από την Δ/νση Διοικ. & Οίκον. Υπηρεσιών, Οικονομική Υπηρεσία, το οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,

screenshot.1763.png

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που θα προβλεφθεί στον Κ.Α: 02.25.6142.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021.
2) Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 139/2021 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά την ΄΄ Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με Υδροφόρα Πλοία, προϋπολογισμού 484.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 116.280,00 €) και Γενικό Σύνολο 600.780,00 €
3) Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής και τα αναπληρωματικά της μέλη για την Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. Γ του ν. 4412/2016) της Μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την εισήγηση και την απόφαση εδώ.