Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3 Αυγούστου 2021.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr) την 03 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για την 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης στοιχειοθεσίας Ο.Π.Δ Δήμου Αίγινας έτους 2021.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.
3. Έγκριση Πρακτικού IΙΙ με την διαδικασία διαπραγμάτευσης (Μετά τον από 22-10-2020 άγονο Συνοπτικό διαγωνισμό), για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας και στα Τοπικά Διαμερίσματα Πέρδικας Μεσαγρού & Βαθέως », προϋπολογισμού 56.329,74 € πλέον ΦΠΑ 24%.
4. Έγκριση του Πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”, προϋπολογισμού 30.000,00 € με το ΦΠΑ 24%.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 88/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2021.
6. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ Αναβάθμιση Ελευθέρων Χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας”.
7. Έγκριση μελέτης και συγκρότηση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια “ Ελαστικών Επισώτρων και Μπαταριών Αυτοκίνητων για τα Οχήματα του Δήμου Αίγινας έτους 2021-2022”, προϋπολογισμού: 55.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24% 13.248,00 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο 68.448,00 €.
8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας, για το κλείσιμο των ανενεργών Τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου μας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη μεταφορά τυχόν χρηματικών υπολοίπων τους στον ενεργό λογαριασμό του Δήμου μας 241/002210-19 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
9. Αποδοχή της Ζ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .
10. Αποδοχή της 4ης, 5ης, και 6ης κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.
11. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ. Ι.Ε.Κ και τα Σ.Δ.Ε της επικράτειας.
12. Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.
14. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος