Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 9 Αυγούστου 2021.

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 09 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 ́ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.
2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας του Β ́ τριμήνου, οικονομικού έτους 2021.
3. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου : « Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις».
4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπών, Διαγωνισμού & Ενστάσεων για την προμήθεια με τίτλο : “Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας”.
5. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού σχολικών καθαριστριών μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας για το σχολικό έτος 2021 – 2022 (βάσει του υπ. αρ. 56982/30-07-2021 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος