Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 10ης Αυγούστου 2021.

2021-08-10_101008.jpg

Με την διαδικασία του κατεπείγοντας συνεδρίασε σήμερα το πρωή η Οικονομική Επιτροπή. Στην ημερήσια διάταξη υπήρχε ένα θέμα:

"Έγκριση του Πρακτικού για την Απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. Γ του ν. 4412/2016), της μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης του ποσού ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης του οριστικού αναδόχου του Διεθνούς Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021 με συστημικό αριθμό 134544/23-06-2021 και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο".