Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Αίγινας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 20 Ιουλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας, κατά την 27η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 20 Ιουλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Απόφασης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
147/2021 1ο ΘΕΗΔ. Περί πρόσληψης προσωπικού στα πλαίσια του προγράμματος
“Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”
Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του
προγράμματος “Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”.
148/2021 Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 3η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2021.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η απόφαση του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 3η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2021.
149/2021 Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 2η
αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η απόφαση του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 2η
αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της..

Αίγινα, 29 Ιουλίου 2021
Ο Δήμαρχος Αίγινας και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
.