Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Αίγινας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 30η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 03 Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Απόφασης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
152/2021 Εισήγηση προς το Δ.Σ για την 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης στοιχειοθεσίας
Ο.Π.Δ Δήμου Αίγινας έτους 2021.
ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται προς το Δ.Σ για την 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης
στοιχειοθεσίας Ο.Π.Δ Δήμου Αίγινας έτους 2021.
153/2021 Εγκριση Πρακτικού IΙΙ με την διαδικασία διαπραγμάτευσης (Μετά τον από 22-
10-2020 άγονο Συνοπτικό διαγωνισμό), για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «
Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας και στα
Τοπικά Διαμερίσματα Πέρδικας Μεσαγρού & Βαθέως », προϋπολογισμού
56.329,74 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται το Πρακτικο IΙΙ με την διαδικασία διαπραγμάτευσης
(Μετά τον από 22-10-2020 άγονο Συνοπτικό διαγωνισμό), για την ανάθεση εκτέλεσης
του έργου « Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας
και στα Τοπικά Διαμερίσματα Πέρδικας Μεσαγρού & Βαθέως »,
προϋπολογισμού 56.329,74 € πλέον ΦΠΑ 24%
154/2021 Εγκριση του Πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης
της υπηρεσίας “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”, προϋπολογισμού 30.000,00 € με το ΦΠΑ
24%.
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται το Πρακτικο Ι συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκτέλεσης της υπηρεσίας “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”, προϋπολογισμού 30.000,00 € με το ΦΠΑ
24%.
155/2021 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 88/2021 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί έγκρισης της 2ης
αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2021.
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται η απόφαση περί έγκρισης της υπ’ αρ. 88/2021 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί έγκρισης
της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους
2021.
156/2021 Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “
Αναβάθμιση Ελευθέρων Χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας”
Κατά Πλειοψηφία Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με
τίτλο “ Αναβάθμιση Ελευθέρων Χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας”

157/2021 Εγκριση μελέτης και συγκρότηση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του
απαιτούμενου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια “
Ελαστικών Επισώτρων και Μπαταριών Αυτοκίνητων για τα Οχήματα του Δήμου
Αίγινας έτους 2021-2022”, προϋπολογισμού: 55.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24%
13.248,00 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο
68.448,00 €.
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται η μελέτη και συγκρότηση των όρων διακήρυξης για τη
διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την
προμήθεια “ Ελαστικών Επισώτρων και Μπαταριών Αυτοκίνητων για τα Οχήματα του
Δήμου Αίγινας έτους 2021-2022”, προϋπολογισμού: 55.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24%
13.248,00 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο
68.448,00 €.
158/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου από την Ταμειακή Υπηρεσία του
Δήμου μας, για το κλείσιμο των ανενεργών Τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου
μας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη μεταφορά τυχόν
χρηματικών υπολοίπων τους στον ενεργό λογαριασμό του Δήμου μας
241/002210-19 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται η απόφαση για τον ορισμό υπαλλήλου από την Ταμειακή
Υπηρεσία του Δήμου μας, για το κλείσιμο των ανενεργών Τραπεζικών λογαριασμών
του Δήμου μας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη μεταφορά τυχόν
χρηματικών υπολοίπων τους στον ενεργό λογαριασμό του Δήμου μας 241/002210-19
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
159/2021 Αποδοχή της Ζ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται η Αποδοχή της Ζ’ κατανομής έτους 2021 από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών τους .
160/2021 Αποδοχή της 4ης, 5ης, και 6ης κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων τους .
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται η Αποδοχή της 4ης, 5ης, και 6ης κατανομής έτους 2021 από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και
επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .
161/2021 Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού
καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.
Ι.Ε.Κ και τα Σ.Δ.Ε της επικράτειας.
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται η Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης
μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στα Δ. Ι.Ε.Κ και τα Σ.Δ.Ε της επικράτειας.
162/2021 Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση σε Αθλητικούς
Συλλόγους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται η έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση
σε Αθλητικούς Συλλόγους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
164/2021 Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε
βεβαιωτικούς κατάλογους τελών ύδρευσης.
Κατά Πλειοψηφία Εγκρίνεται η Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για
διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς κατάλογους τελών ύδρευσης.

Αίγινα, 10 Αυγούστου 2021
Ο Δήμαρχος Αίγινας και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς