Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Αυγούστου 2021.

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 17 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο “ Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης”, προϋπολογισμού: 120.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α 24% 29.032,26 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο 150.000,00 €.

2. Έγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Πλαστικών κάδων Απορριμμάτων των 1100 LT, 660 LT, 50 LT και μεταλλικών επιστύλιων  κάδων, προϋπολογισμού 38.125,00 € με ΦΠΑ 24% 9.150,00 € ήτοι Γενικό Σύνολο 47.275,00 €..

3. Έγκριση πρακτικού, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 134534/2021, για την επιλογή αναδόχου για την : “ Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021”, προϋπολογισμού 3.056.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 733.440,00 €) και Γενικό Σύνολο 3.789.440,00 €.

4. Αποδοχή της Ή ́ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους . 

5. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς