Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Αίγινας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στο πίνακα εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας, κατά την 33η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 17 Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.
α/α.
Απόφασης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
171/2021 Συγκρότηση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο “ Επισκευή και
Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης”, προϋπολογισμού: 120.967,74 €
(πλέον Φ.Π.Α 24% 29.032,26 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο 150.000,00
.
Εγκρίνεται ομόφωνα η Μελέτη και η Συγκρότηση των όρων διακήρυξης για τη
διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το
έργο “ Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης ”,
προϋπολογισμού: 120.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α 24% 29.032,26 €.) ήτοι Γενικό
Σύνολο 150.000,00
.
172/2021 Έγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας
Πλαστικών κάδων Απορριμμάτων των 1100 LT, 660 LT, 50 LT και
μεταλλικών επιστύλιων κάδων, προϋπολογισμού 38.125,00 € με ΦΠΑ 24%
9.150,00 € ήτοι Γενικό Σύνολο 47.275,00 €..
Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας
Πλαστικών κάδων Απορριμμάτων των 1100 LT, 660 LT, 50 LT και μεταλλικών
επιστύλιων κάδων, προϋπολογισμού 38.125,00 € με ΦΠΑ 24% 9.150,00 € ήτοι
Γενικό Σύνολο 47.275,00 €..
173/2021 Έγκριση πρακτικού, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 134534/2021,
για την επιλογή αναδόχου για την : “ Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο
Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021”, προϋπολογισμού
3.056.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 733.440,00 €) και Γενικό Σύνολο
3.789.440,00 €.
Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 134534/2021, για
την επιλογή αναδόχου για την : “ Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα
με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021”, προϋπολογισμού 3.056.000,00 € (πλέον
Φ.Π.Α. 24% ήτοι 733.440,00 €) και Γενικό Σύνολο 3.789.440,00 €.

174/2021 Αποδοχή της Ή΄ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .
Εγκρίνεται ομόφωνα η Αποδοχή της Ή΄ κατανομής έτους 2021 από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών τους .
175/2021 Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου
μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.
Εγκρίνεται ομόφωνα η Εγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους
οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.