Η απόφαση για την κατανομή σε θέσεις προσωπικού σχολικών καθαριστριών από την Οικονομική Επιτροπή.

2021-08-09_103328-01.jpg

Την κατανομή των ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού σχολικών καθαριστριών μερικής ή πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας, για το σχολικό έτος 2021 – 2022 (βάσει του υπ. αρ. 56982/30-07-2021 εγγράφου του ΥΠΕΣ) αποφάσισε σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή στις 9 Αυγούστου 2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ακολουθεί η εισήγηση που έκανε ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ζορμπάς προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: Με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, εγκρίθηκε για το διδακτικό έτος 2021-2022 η πρόσληψη έως 18 καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας ενώ ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ορίστηκε στις 53. Δηλαδή, στην περίπτωση που προσληφθούν και τα 18 άτομα, η ημερήσια απασχόληση του καθενός ισοδυναμεί με 3 ώρες.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι, “σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων”.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 είχε εγκριθεί για το Δήμο Αίγινας η πρόσληψη 3 καθαριστριών πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες) και 13 καθαριστριών μερικής απασχόλησης (3 ώρες).
Στη συνέχεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετατράπηκε η σύμβαση πέντε καθαριστριών μερικής απασχόλησης σε πλήρους για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των σχολικών μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την προαναφερόμενη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.
2. Τον αριθμό των αιθουσών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας
3. Την ανάγκη παροχής όσο το δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών καθαριότητας προς τα σχολεία με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας

Εισηγούμαι:

α) Την πρόσληψη 10 ατόμων πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες)
β) Την πρόσληψη 8 ατόμων μερικής απασχόλησης (3 ώρες)
Ο συνολικός αριθμός ημερήσιων ανθρωποωρών διαμορφώνεται ως εξής:
10 άτομα Χ 6,5 ώρες = 65 ώρες
8 άτομα Χ 3 ώρες = 24 ώρες
Σύνολο 89 ώρες – 53 ώρες (μέγιστος αριθμός ωρών βάσει ΠΥΣ) = 36 επιπλέον ώρες ημερήσιας απασχόλησης.
Η επιπλέον ημερήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 263,52 ευρώ (36 ώρες Χ 7,32 ευρώ).
Για το τρέχον έτος η δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας, θα ανέλθει στο ποσό των 26.325,00 ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6041.02 και 15.6054.03 του  προϋπολογισμού όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις οι οποίες επαρκούν. Στον προϋπολογισμό του έτους 2022 θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, επί των 4 παρευρισκομένων μελών της τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την από 06-08-2021 και με αριθ. Πρωτ. 10807/2021 έγγραφη εισήγησή από το γραφείο Δημάρχου, εγκρίνει ως ακολούθως,

α) Την πρόσληψη 10 ατόμων πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες)
β) Την πρόσληψη 8 ατόμων μερικής απασχόλησης (3 ώρες)
γ) Ο συνολικός αριθμός ημερήσιων ανθρωποωρών διαμορφώνεται ως εξής:

10 άτομα Χ 6,5 ώρες = 65 ώρες
8 άτομα Χ 3 ώρες = 24 ώρες

Σύνολο 89 ώρες – 53 ώρες (μέγιστος αριθμός ωρών βάσει ΠΥΣ) = 36 επιπλέον ώρες ημερήσιας απασχόλησης.

Η επιπλέον ημερήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 263,52 ευρώ (36 ώρες Χ 7,32 ευρώ).

δ) Για το τρέχον έτος η δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας, θα ανέλθει στο ποσό των 26.325,00 ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6041.02 και 15.6054.03 του προϋπολογισμού όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις και οι οποίες επαρκούν.

ε) Στον προϋπολογισμό του έτους 2022 θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις