Εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης και αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος, για τη δωδεκάμηνη σύμβαση μεταφοράς του νερού, ύψους 3.789.440 ευρώ.

2021-08-17_100654-00.jpg

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα (επί πέντε παρισταμένων μελών) και ενέκρινε τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το από 13-08-2021 και με αριθ. Πρωτ. 11236/2021 Πρακτικό Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής Ανάδοχου για την Παροχή Υπηρεσίας που αφορά την “Μεταφορά Πόσιμου Νερού στην Νήσο Αίγινα με Υδροφόρα Πλοία για το έτος 2021, Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 3.056.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% , δηλαδή 733.440 ευρώ και Γενικό Σύνολο 3.789.440 ευρώ, που έγινε μεσώ της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 134544/2021. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 8319/22-06-20 και ΑΔΑΜ: 21PROC008801440 2021- 06-23 διακήρυξη.

Την ανάδειξη της ΛΕΒΕ Σαρωνικός Κοινοπραξία Υδροφόρων Πλοίων, ως οριστικής αναδόχου, για την μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία, από την υπογραφή της συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες, με τιμή ανά κυβικό μέτρο 1,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ, τιμή χρέωσης ανά κυβικό μέτρο μεταφερόμενης ποσότητας νερού.

Τα κυβικά της μεταφερόμενης ποσότητας νερού που θα απαιτηθούν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 68/2021 Μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1.600.000 m3, με τιμή χρέωσης ανά κυβικό μέτρο μεταφερόμενης ποσότητας νερού 1,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσόν των 3.040.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Κ.Α 02.25.6142.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας, για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 σύμφωνα με την αρ. 470/2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης με αρ. πρωτ. 10579/2021 και ΑΔΑΜ: 21REQ009021296 που αφορά τη Μεταφορά Πόσιμου Νερού στο Δήμο Αίγινας.

Η Επιτροπή εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.