Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24 Αυγούστου 2021.

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 24 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID 19 και Λοιπών Δαπανών .
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.
3. Έγκριση διαγραφής χρηματικών καταλόγων οφειλέτη, υπόχρεου του Δήμου μας, παρ. 1 άρθρο. 3 Ν. 4623 / 2019 διότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η επιχείρηση είχε διακόψει την δραστηριότητά της.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος