Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Αίγινας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 34η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 24 Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.
α/α.
Απόφασ
ης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
176/2021 ΘΕΗΔ: Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική
επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 11452/23-08-2021 για την
διενέργεια 55ης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την 03 και 04
Σεπτεμβρίου – 2021.
Εγκρίνεται ομόφωνα η εξειδικευμένη πίστωση σχετική εισηγητική επιστολή
γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 11452/23-08-2021 για την διενέργεια 55ης
εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την 03 και 04 Σεπτεμβρίου – 2021.
177/2021 Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς κάλυψη έκτακτων και
επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορωνοϊού COVID 19 και Λοιπών Δαπανών .
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς
κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την
εμφάνιση του κορωνοϊού COVID 19 και Λοιπών Δαπανών .
178/2021 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 5η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 5η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.