Τα πρακτικά εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και τη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.