Παρατηρήσεις του κ. Παναγιώτη Κουκούλη για την παραλαβή του υποθαλάσσιου αγωγού, την περίοδο συντήρησης και την εναλλακτική τροφοδοσία. Τι απάντησε ο κ. Γιάννης Ζορμπάς.

 
Στην Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022, ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης αναφέρθηκε σε επιστολή που είχε αποστείλει στις 26 Δεκεμβρίου 2021 στον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Η επιστολή αφορούσε σχόλια και παρατηρήσεις, για τη παραλαβή του υποθαλάσσιου αγωγού, την περίοδο συντήρησης, αλλά και την εναλλακτική τροφοδοσία.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, με τις τοποθετήσεις Παναγιώτη Κουκούλη και Γιάννη Ζορμπά
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του κ. Παναγιώτη Κουκούλη:


Θα ήθελα να παραθέσω ορισμένα σχόλια, μερικά από τα οποία έχω επαναλάβει και στο παρελθόν. Τώρα, όμως, με τις επικείμενες δοκιμές και την Διοικητική Παραλαβή προς Χρήση, έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Θα τονίσω το προφανές: η κατασκευή του υποθαλάσσιου είναι μέγιστης σημασίας για την Αίγινα και όσοι εμπλεκόμαστε με την παραλαβή και την λειτουργία του οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό ισχύει, προφανώς, κατά κύριο λόγο για την Διοίκηση του Δήμου.

Τα σχόλια:

1. Όπως αναφέρει το μήνυμα του Αναδόχου “...με την επιτυχημένη ολοκλήρωση των δοκιμών πρέπει να υπογραφεί αμελλητί το πρωτόκολλο παραλαβής προς χρήση του υποθαλάσσιου αγωγού και των χερσαίων έργων του Έργου από την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αίγινας και τον Ανάδοχο, όπως ο νόμος ορίζει.” Έχω το ερώτημα: έχει οριστεί εκπρόσωπος του Δήμου και με ποια διαδικασία;

2. Έχω την γνώμη ότι ο εκπρόσωπος του Δήμου πρέπει να οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της ότι "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου,....”.
Τέτοιος ορισμός, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχει γίνει.

3. Έχω την γνώμη ότι ο εκπρόσωπος του Δήμου πρέπει να
 
- είναι υπάλληλος - μηχανικός σχετικός με τη φύση του έργου
- να έχει παρευρεθεί στις δοκιμές ολοκλήρωσης του έργου
- να έχει άρτια γνώση των προβλέψεων της νομοθεσίας σχετικά με την Διοικητική Παραλαβή προς Χρήση
- να έχει άρτια γνώση των προβλέψεων της Σύμβασης και των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου.
 
4. Έχει σταλεί στον Δήμο από την Διυθύνουσα Υπηρεσία ειδοποίηση για την Διοικητική Παραλαβή προς Χρήση, ώστε ο Δήμος να ορίσει τον εκπρόσωπο του;
5. Σύμφωνα με την παρ. Γ1 του Τεύχους 3 Τεχνική Περιγραφή της δημοπράτησης "Μετά την περάτωση των εργασιών κατασκευής του έργου θα γίνουν οι Δοκιμές Ολοκλήρωσης. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλλει τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των διαδικασιών αυτών προς έγκριση στην Υπηρεσία το πρόγραμμα των Δοκιμών Ολοκλήρωσης” : Έχει κοινοποιηθεί στον Δήμο το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία πρόγραμμα Δοκιμών;
 
6. Σύμφωνα με την παρ. Γ3.1. του Τεύχους 3 Τεχνική Περιγραφή της δημοπράτησης "Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της λειτουργίας και της συντήρησης του έργου για τριάντα έξη (36) μήνες μετά το πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης των «δοκιμών ολοκλήρωσης». “ Υποθέτω ότι η περίοδος αυτή των 36 μηνών θα αρχίσει αμέσως μετά την Διοικητική Παραλαβή προς Χρήση, δηλαδή στις 19/1/2022 αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 
7. Στη διάρκεια της περιόδου των 36 μηνών κατά την οποία ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της συντήρησης, θα είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει κάθε ζημιά. Υπάρχουν, όμως εξαιρέσεις, Σύμφωνα με την παρ. Γ3.3. του Τεύχους 3 Τεχνική Περιγραφή της δημοπράτησης "Η δαπάνη της αποκατάστασης βαρύνει τον Ανάδοχο σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν η βλάβη προήλθε από ένα από
τα ακόλουθα αίτια:
 
- Προσβολή από άγκυρα σε οποιοδήποτε τμήμα του υποθαλάσσιου
- Αποδεδειγμένη δολιοφθορά ή τρομοκρατική ενέργεια
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η σχετική δαπάνη θα καταβληθεί είτε από τον Κύριο του Έργου, είτε από την Ασφαλιστική Εταιρεία, η οποία θα έχει αναλάβει την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.” Έχει φροντίσει ο Δήμος για φύλαξη και ασφαλιστική κάλυψη;
 
8. Υπενθυμίζω το θέμα της εναλλακτικής τροφοδοσίας με νερό, στο οποίο έχω αναφερθεί αρκετές φορές. Η σύμβαση με τα υδροφόρα πλοία ώστε να είναι σε ετοιμότητα είναι μια λύση. Έχει προχωρήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Ίσως μια μελέτη για αναζήτησή και αξιολόγηση εναλλακτικών τρόπων τροφοδότησης θα πρότεινε και άλλες λύσεις.
 
Η τοποθέτηση του κυρίου Ζορμπά, στα θέματα που έθεσε ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης στην επιστολή του, και παρουσίασε στην Οικονομική Επιτροπή:
 
"Όσον αφορά για την αρμοδιότητα του ορισμού, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται για κάποιο έργο πρόκειται για να ορίσουμε ένα μέλος της διοίκησης και εξ’ αρμοδιότητας φρονώ, όπως είναι ο αντιδήμαρχος ύδρευσης, για την διοικητική παραλαβή του έργου.

Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη επιτροπή στελεχώνεται και από δύο άτομα τα οποία είναι της Τεχνικής Υπηρεσίας των Νήσων με σχετικές ειδικότητες επιστημονικές για την διοικητική παραλαβή. Έτσι λοιπόν θεωρούμε, θεωρώ εγώ δική μου είναι η άποψη, ότι η επιτροπή έχει την κατάρτιση για τον τεχνικό έλεγχο, επίσης εποπτεύουν και έτσι μία εποπτεία ασκεί και ο Τεχνικός Σύμβουλος.

Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι η δική μου άποψη είναι ότι ορθά ορίσαμε με απόφαση Δημάρχου τόσο το τακτικό τον εκπρόσωπο του δήμου, όσο και τον αναπληρωτή του και όσον αφορά ην παρακολούθηση γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Δηλαδή, εγώ πάρα πολλές φορές πήγα τακτικά ας πούμε στην στα δύο σημεία και κάτω στο φρεάτιο στο Λεόντι, αλλά και στην κεντρική δεξαμενή στο Λεόντι στην Κυψέλη, όπως επίσης και άλλο ένα σημείο ελέγχου είναι και το φρεάτιο στην Πέρανι, που εκεί όπως γνωρίζετε δεν μπορούμε να μεταβούμε, δεν είναι εύκολο να μεταβαίνει κάποιος κάθε μέρα και έτσι έχουμε την μετάδοση των στοιχείων και των μετρήσεων ηλεκτρονικά.

Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι στην εισαγωγή που έκανα και αφορά ότι οι δοκιμές που έχουν προγραμματιστεί και έχουν ήδη εκτελεστεί, αλλά και η σημερινή, γίνεται με πλήρη χρήση αυτοματισμού και scada εξ αποστάσεως, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Κουκούλης και έχουμε καταγραφή των αποτελεσμάτων.

Επίσης, έχουμε και ένα ημερήσιο report, το οποίο και υπάλληλος του δήμου βρίσκεται εκεί και βέβαια υπάρχει μία συνεργασία με τον εργοταξιάρχη του έργου, αλλά και με άλλους υπεύθυνους. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχουμε συλλέξει τα έχουμε επεξεργαστεί και θεωρώ κατά την δική μου άποψη, τόσο στους ποσοτικούς, όσο και στους ποιοτικούς ελέγχους, ότι όλα μέχρι τώρα είναι σε έναν αρκετά ικανοποιητικό, σε ένα μεγάλο ικανοποιητικό βαθμό έτσι ώστε και πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί συμβατικά, αλλά και τεχνικά προς την ανάδοχη εταιρεία και θεωρώ ότι μέσα σε λίγες ώρες θα ξέρουμε και τα σημερινά αποτελέσματα, έτσι ώστε αύριο να προβούμε στην διοικητική παραλαβή προς χρήση, ενός τμήματος του έργου, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και τον νόμο 4412/16 και όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και από κει και πέρα σίγουρα η εκτίμησή μου είναι ότι θα παραδοθεί και τμηματικά το σημείο,  εξοπλισμός ή τα φρεάτια,  που βρίσκονται στη Σαλαμίνα και εδώ, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται και εξ’ αποστάσεως ο τηλεχειρισμός και τα λοιπά.

Αυτά, νομίζω ότι περισσότερα σχετικά με τον με την λειτουργία του υποθαλάσσιου θα το συζητήσουμε και την Παρασκευή και τα θέματα που έθεσε ο κύριος Κουκούλης, όσον αφορά την πρόβλεψη για τυχόν τέτοια γεγονότα όπως είναι η κακόβουλη ενέργεια ή ένα τυχαίο γεγονός, όπως ανέφερε την την άγκυρα από ενός πλοίου, που μπορεί να προκαλέσει κάποια βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό, αυτά όλα νομίζω ότι μπορούμε να τα πούμε και εκτενώς που θα έχουμε το θέμα πρόβλημα στο δημοτικό συμβούλιο", είπε ο κ. Γιάννης Ζορμπάς.