Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Ιανουαρίου 2022.

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 25 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση της υπ. Αριθμ. Πρωτ 11983/27-08-2021 και με ΑΔΑΜ. 21SYMV009124140 2021-08-27 σύμβασης “Μεταφορά πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021”.
2. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου μας στα TOURISM AWARDS 2022, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος