Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ενέκρινε τη δαπάνη για την επισκευή και συντήρηση του Α΄ Δημοτικού Σχολείου και του Ειδικού Σχολείου.

 
Θετική ήταν η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία συνεδρίασε χθες 30 Μαρτίου 2022, στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την "Παροχή σύμφωνης γνώμης για την κάλυψη δαπάνης που αφορά την επισκευή - συντήρηση του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αίγινας και του Ειδικού Σχολείου".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, πρόεδρος της Επιτροπής και τα μέλη: κ. Βαλωμένος Δημήτριος, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Αίγινας, κ. Κομηνιάδη Φωτεινή, πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, κ. Μπήτρος Σωτήριος, πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Αίγινας και κ. Δρίβας Χρήστος, εκπρόσωπος της Ένωσης Αλιέων Αίγινας.
 
Σύμφωνα με το κείμενο των πρακτικών της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα στα μέλη της Επιτροπής Παιδείας είπε τα εξής:
 
Όπως γνωρίζετε τη φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε η λειτουργία του Ειδικού Σχολείου το οποίο στεγάζεται σε αίθουσες του παλαιού κτιρίου του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αίγινας. Προκειμένου να γίνει πλήρως ασφαλές και λειτουργικό για τα παιδιά που φοιτούν τόσο στο Ειδικό Σχολείο όσο και στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο, απαιτείται η εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου. Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η δαπάνη υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 16.669,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών
  • Προμήθεια υλικών βαφής και αναλώσιμων εργαλείων
  • Προμήθεια υλικών για τον διαχωρισμό αίθουσας διδασκαλίας και κατασκευής επιφάνειας ράμπας ΑΜΕΑ
  • Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων
  • Προμήθεια υαλοπινάκων και εργασίες αποσυναρμολόγησης και τοποθέτησης αυτών
Σημειώνεται ότι όλες οι εργασίες εκτός της τοποθέτησης των υαλοπινάκων θα γίνουν από τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Η προαναφερθείσα δαπάνη θα καλυφθεί από την ετήσια επιχορήγηση που λαμβάνει ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αφού λήφθηκε υπόψη η εισήγηση του Προέδρου και η Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποφάσισε ομόφωνα ότι:
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 16.669,96 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση του παλαιού κτιρίου του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αίγινας στο οποίο στεγάζεται και το Ειδικό Σχολείο.

Οι εργασίες, πλην της τοποθέτησης των υαλοπινάκων, θα γίνουν από το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ενώ η δαπάνη θα καλυφθεί από την ετήσια επιχορήγηση που λαμβάνει ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Η εκτέλεση των εργασιών κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη προκειμένου το κτίριο να καταστεί πλήρως ασφαλές και λειτουργικό για τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο, αναφέρει το κείμενο των πρακτικών που περιέχονται στην απόφαση.