Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάπλαση δρόμων και την κατασκευή υπογείων δικτύων υποδομής, ύψους 3.400.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.


Στις 2 Μαρτίου 2022 στην εκπομπή "Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση" στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, είχε γίνει η παρουσίαση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου”, το οποίο περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για έργα και δράσεις με περιβαλλοντικό όφελος, καινοτόμα στοιχεία και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η Οικονομική Επιτροπή που Δήμου Αίγινας συζήτησε στις 4 Απριλίου 2022 το θέμα της έγκρισης της μελέτης με τίτλο: "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής" και τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα "Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου".

Ο πρόεδρος της επιτροπή κ. Γιάννης Ζορμπάς παρουσιάζοντας την μελέτη, είπε ότι αυτή έχει συνταχθεί σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και έχουν υποβληθεί τα αιτήματα για αδειοδοτήσεις από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.400.000 ευρώ και πρόσθεσε ότι "Η προσέγγιση ήταν ώστε να μπορέσουμε αυτή την δαπεδόστρωση, που είχε γίνει και στους δρόμους που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης, να το επεκτείνουμε και σε άλλα σημεία. Έτσι λοιπόν οι νέοι δρόμοι συνδέονται με το υφιστάμενο δίκτυο, έτσι ώστε όταν κατασκευαστούν σύμφωνα με την μελέτη, αυτοί οι δρόμοι να παρέχουν και δίκτυο ομβρίων υδάτων και ηλεκτροφωτισμό, αλλά επίσης να τοποθετηθεί και το δίκτυο αποχέτευσης, έτσι ώστε να είναι έτοιμο, όταν θα γίνει η σύνδεση κι όταν θα γίνει το αποχετευτικό, να μην χρειαστεί, δηλαδή, αυτοί οι δρόμοι να ξανασκαφτούν και να γίνουν αυτές οι εργασίες".
 
Στη συνέχεια παρουσίασε τους δρόμους στους οποίους θα γίνουν αυτές οι εργασίες, λέγοντας ότι είναι η οδός Πηλέως, η Θωμαΐδου, η Αγίου Διονυσίου (βρίσκεται στην περιοχή του 2ου Δημοτικού, η Λεονάρδου Λαδά και άλλοι, παράλληλοι με την Λεωφόρο Δημοκρατίας, δρόμοι.
 
Από την πλευρά το κ. Παναγιώτης Κουκούλης χαρακτήρισε ως θετική την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος της Αίγινας να συμμετάσχει στο Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι "Πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο". Ωστόσο, τόνισε ότι έχει πολλές επιφυλάξεις για την συγκεκριμένη μελέτη. "Η Τεχνική Υπηρεσία Νήσων έχει κάνει μία πολύ καλή προσπάθεια, ούτως ώστε να παρουσιάσει μία μελέτη κατά το δυνατόν άρτια, αλλά δυστυχώς η μελέτη αυτή κατά τη δική μου εκτίμηση είναι ανεπαρκής. Και καλώ όλους μας να αναλογιστούμε, πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες, είχαμε την μελέτη για τον οικισμό στις Πόρτες και στο Ανιτσαίον. Μία μελέτη που η παρουσία της έγινε εδώ στην Οικονομική Επιτροπή. Ήταν μία κατά κοινή ομολογία, πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη" και έθεσε το ερώτημα εάν η προς συζήτηση μελέτη, μπορεί να βελτιωθεί μέχρι την υλοποίησή της, αναγνωρίζοντας τα στενά χρονικά περιθώρια, αφού η ημερομηνία κατάθεσης είναι μέχρι τις 8 Απριλίου 2022. Παράλληλα, ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ρώτησε κατά πόσο η παρούσα μελέτη, έχει λάβει υπόψιν της τις μελέτες για την αποχέτευση του νησιού και την ύδρευση.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΕΑΠ/19751/28-2-2022 Πρόσκληση (ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) καλεί για
την υποβολή προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία την 8η Απριλίου 2022, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1 –16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης "Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα" -ID 16873- , που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
 
Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων.
 
Ο Δήμος Αίγινας, με γνώμονα τον γενικότερο σχεδιασμό του και τα χαρακτηριστικά της ως άνω Πρόσκλησης, προτείνει την υποβολή πρότασης με τίτλο "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομή", η οποία περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης σε δρόμους και πεζοδρόμους του οικιστικού πυρήνα της πόλης της Αίγινας που συνδέουν κτίρια ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την με αριθμό 21/2022 ομότιτλη μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμεθα:
  • την έγκριση της με αριθμό 21/2022 μελέτης με τίτλο "Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής" και συνολικό προϋπολογισμό 3.400.000€, που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής,
  • την αποδοχή των όρων της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΕΑΠ/19751/28-2-2022 Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) του Προγράμματος "Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου",
  • την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ ΔΜΕΕΑΠ/19751/28-2-2022 Πρόσκληση (ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου",
  • την έγκριση της υποβολής στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης της πρότασης «Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα
  • υποδομής», σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας,
  • την έγκριση των έγγραφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, επί τεσσάρων ψηφισμάτων μελών, και ενέκρινε τα παραπάνω.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png