Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20ης Ιουνίου 2022.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 42/2022 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΘΛΠΩ68-9ΦΛ) περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Φ.Ε.Κ. 166/τ. Α΄/10.09.2021).