Τη συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στο έργο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

kep-aegina-00.jpg

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αίγινας, είναι ένα από τα επιλέξιμα ΚΕΠ για τη συμμετοχή στο έργο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" από τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Η έγκριση με την οποία θα γίνει αποδεκτή η ανάληψη της υλοποίησης της δράσης - όπως αυτή αποτυπώνεται Παράρτημα Ι - Επιλέξιμοι Δήμοι και Δράσεις του Έργου για κάθε έναν από αυτούς, ήταν το θέμα που συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που έγινε στις 16 Νοεμβρίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η εισήγηση του θέματος προς την Οικονομική Επιτροπή έγινε από το ΚΕΠ Αίγινας και αφορά στην ενημέρωση για το τι περιλαμβάνουν οι τρεις δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο έργο.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 153248/20.10.2022 (ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ) Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο :«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» στο Ταμείο Ανάκαμψης του Υπουργείου Εσωτερικών , την αρ.πρωτ. 102379/24.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΒΗΨ46ΜΤΛΡ-ΙΓΧ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και σύμφωνα με την με Α.Π. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΚΕΠ Δήμου Αίγινας έχει επιλεχθεί στις κάτωθι δράσεις του έργου: 

5.1 Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet.

screenshot.146.png
5.2 Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών.

screenshot.149.png
5.3 Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ.

screenshot.150.png
Ο προϋπολογισμός των τριών δράσεων του παρόντος οδηγού ανέρχεται σε 32.968.818,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 40.881.335,04 €) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780 / Άξονας 2.2). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ (Κωδ. Έργου:  2022ΤΑ06300031) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859. 

Η χρηματοδότηση των Δήμων θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επιπροσθέτως, όπως ορίζεται από την πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε ισχύ το άρθρο 6 της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2ο του νόμου 4722/2020 σύμφωνα με την οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη από την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία θα αποδέχονται την ανάληψη της υλοποίησης της δράσης - όπως αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι  – Επιλέξιμοι Δήμοι και Δράσεις του Έργου για κάθε έναν από αυτούς.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, επί πέντε ψηφισάντων και περισταμένων μελών:

  • Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Έργο με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0" 
  • Tην έγκριση ανάληψης της υλοποίησης των δράσεων 5.1 – 5.2 – 5.3 στις οποίες έχει επιλεχθεί μεταξύ των Δήμων και το ΚΕΠ Δήμου Αίγινας
  • Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png