Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη για το έργο "Αποκατάσταση επικινδυνότητας και επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας". Αφορά τα σχολεία των Αγίων Ασωμάτων και του Μεσαγρού.

meleti-sxoleion-mesagrou-asomaton.JPG

Δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Δήμο Αίγινας η διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου "Αποκατάσταση επικινδυνότητας και επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται  σε 320.000 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και αφορά στην επισκευή των σχολικών κτηρίων του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Ασωμάτων και του Δημοτικού Σχολείου - Γυμνασίου Μεσαγρού.

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν περιγράφονται στην υπ’άρ. πρωτ. 189/ 2021 μελέτη του ΤΤΥΝΔ Της Περιφέρειας Αττικής και περιληπτικά:

  • Εκσκαφές, καθαιρέσεις, φορτοεκφορτώσεις
  • Σκυροδετήσεις μετά των οπλισμών και των απαιτούμενων ξυλοτύπων
  • Κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας
  • Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων
  • Επιστρώσεις επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα
  • Εγκατάσταση μεταλλικών ικριωμάτων
  • Αντικατάσταση ξύλινων θυρών
  • Κατασκευή νέων επιχρισμάτων
  • Εκτέλεση χρωματισμών
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 9 μήνες από τον ορισμό Επιβλέποντος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Εργοδότης ή κύριος του έργου και φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Αίγινας.  Προϊσταμένη αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας, Διευθύνουσα Υπηρεσία :Τ.Τ.Υ.Ν.Δ Δ.Τ.Ε Π.Ε Πειραιά και Νήσων, Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΣΔΕΠΑ Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί: από το ΠΔΕ με κωδικό Συλλογικής απόφασης ΕΠ085 ΤΡΟΠ.0 και Κωδικό έργου : 2018ΕΠ08500028 με το ποσό των 250.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου στον ΚΑ 60.7331.02 - ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ , το ποσό των 70.000,00 € με το ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου Αίγινας στον ΚΑ 15.7331.05 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει, και την σχετική διακήρυξη του έργου.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png